ورود
  • نشانک ها
  • ">
  • پیش بینی عوامل مؤثر بر احتمال فرار از خدمت سربازی بر پایه سازگاری اجتماعی، تابآوری و سبک تربیتی

پیش بینی عوامل مؤثر بر احتمال فرار از خدمت سربازی بر پایه سازگاری اجتماعی، تابآوری و سبک تربیتی

  • عمومی
بوسیله "> زمان: 205 روز قبل

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟