• نشانک ها
  • MJ Mostafavi
  • Wiley: Water-Energy-Food Nexus: Principles and Practices - P. Abdul Salam, Sangam Shrestha, Vishnu Prasad Pandey, et al

Wiley: Water-Energy-Food Nexus: Principles and Practices - P. Abdul Salam, Sangam Shrestha, Vishnu Prasad Pandey, et al

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟