ورود

Negotiation Genius: How to Overcome Obstacles and Achieve Brilliant Results at the Bargaining Table and Beyond

    • عمومی
بوسیله رامین فخیمی زمان: 164 روز قبل پاسخ ها (1)
نوع منبع: کتاب ها
نام پایگاه: سایر
تعداد مشاهده: 142 بار

آمار مشارکت کاربر در درخواست منبع
درخواست ها: 14پاسخ ها: 0
درصد تائید پاسخ ها: %درصد پاسخ های مورد قبول: %

پاسخ ها

  • تعداد کل: 1
لطفا برای ثبت پاسخ ابتدا وارد سیستم شوید.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟