ورود

Robot Analysis: The Mechanics of Serial and Parallel Manipulators

    • عمومی
بوسیله سهیل سرابندی زمان: 132 روز قبل
نوع منبع: کتاب ها
نام پایگاه: سایر
آدرس صفحه منبع درخواستی: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471325937.html
تعداد مشاهده: 125 بار

آمار مشارکت کاربر در درخواست منبع
درخواست ها: 3پاسخ ها: 0
درصد تائید پاسخ ها: %درصد پاسخ های مورد قبول: %
لطفا برای ثبت پاسخ ابتدا وارد سیستم شوید.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟