You got the picture? : on the polysemiotics of subtitling wordplay

    • عمومی
بوسیله Zahra. زمان: 186 روز قبل
نوع منبع: کتاب ها
نام پایگاه: سایر
تعداد مشاهده: 38 بار

آمار مشارکت کاربر در درخواست منبع
درخواست ها: 18پاسخ ها: 0
درصد تائید پاسخ ها: %درصد پاسخ های مورد قبول: %
لطفا برای ثبت پاسخ ابتدا وارد سیستم شوید.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟