ورود

motivation and self -regulated learning

    • عمومی
بوسیله سعیده طوفانی اصل زمان: 9 روز قبل
نوع منبع: کتاب ها
نام پایگاه: سایر
تعداد مشاهده: 22 بار

آمار مشارکت کاربر در درخواست منبع
درخواست ها: 3پاسخ ها: 0
درصد تائید پاسخ ها: %درصد پاسخ های مورد قبول: %
لطفا برای ثبت پاسخ ابتدا وارد سیستم شوید.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟