ورود

The Employee Experience: How to Attract Talent, Retain Top Performers, and Drive Results Hardcover

    • عمومی
بوسیله امير حسام زمان: 8 روز قبل
نوع منبع: کتاب ها
نام پایگاه: سایر
تعداد مشاهده: 17 بار

آمار مشارکت کاربر در درخواست منبع
درخواست ها: 3پاسخ ها: 0
درصد تائید پاسخ ها: %درصد پاسخ های مورد قبول: %
لطفا برای ثبت پاسخ ابتدا وارد سیستم شوید.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟