Agile Extension to the BABOK Guide

    • عمومی
بوسیله اصف پورمعصومی حسن کیاده زمان: 9 روز قبل
نام پایگاه: سایر
تعداد مشاهده: 35 بار

آمار مشارکت کاربر در درخواست منبع
درخواست ها: 4پاسخ ها: 0
درصد تائید پاسخ ها: %درصد پاسخ های مورد قبول: %
لطفا برای ثبت پاسخ ابتدا وارد سیستم شوید.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟