ورود

Categorial grammar : logical syntax, semantics, and processing

  Categorial grammar : logical syntax, semantics, and processing

  کتاب   
  P 161 .M665 2011   
  Morrill, Glyn V.,Glyn V. Morrill.   
  Categorial grammar   
  9780199589869 (pbk ;   
  اطلاعات نسخه های موجود
  LELB0327260
  147984
  کتابخانه دانشکده ادبیات
  موجود

  بلاک کردن کاربر

  در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

  آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟