ورود

تحلیل سینماتیکی و دینامیکی ربات استوارت با درجه آزادی اضافی ...

  تحلیل سینماتیکی و دینامیکی ربات استوارت با درجه آزادی اضافی غیرفعال

  پایان نامه   
  EN MECH 1072   
  شریعتی سرچشمه، مرتضی;اکبرزاده توتونچی، علیرضا   
  سینماتیک، دینامیک، مدل استوارت، بهینه سازی   

  بلاک کردن کاربر

  در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

  آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟