ورود

بررسی اثر مالچ و روش کشت بر خصوصیات کمی و کیفی چهار مورفوتیپ بومی ...

  بررسی اثر مالچ و روش کشت بر خصوصیات کمی و کیفی چهار مورفوتیپ بومی هندوانه بذر آجیلی

  پایان نامه   
  AG GASC 271   
  حکم ابادی، کاظم;نعمتی، سیدحسین;آروئی، حسین   
  مالچ، کشت، خواص کمی، خواص کیفی، مورفوتیپ، هندوانه   

  بلاک کردن کاربر

  در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

  آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟