ورود

Exposure of Human Prostaspheres to Bisphenol A Epigenetically RegulatesSNORDFamily Noncoding RNAs via Histone Modification

Exposure of Human Prostaspheres to Bisphenol A Epigenetically RegulatesSNORDFamily Noncoding RNAs via Histone Modification
 • محدود

Exposure of Human Prostaspheres to Bisphenol A Epigenetically RegulatesSNORDFamily Noncoding RNAs via Histone Modification

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Shuk-Mei Ho; Ana Cheong; Hung-Ming Lam; Wen-Yang Hu; Guang-Bin Shi; Xuegong Zhu; Jing Chen; Xiang Zhang; Mario Medvedovic; Yuet-Kin Leung; Gail S. Prins    تاریخ انتشار: 2015
بوسیله    زمان: 131 روز قبل
اندازه: 1.88 مگابایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{13882883,
author = {Shuk-Mei Ho; Ana Cheong; Hung-Ming Lam; Wen-Yang Hu; Guang-Bin Shi; Xuegong Zhu; Jing Chen; Xiang Zhang; Mario Medvedovic; Yuet-Kin Leung; Gail S. Prins},
title = {Exposure of Human Prostaspheres to Bisphenol A Epigenetically RegulatesSNORDFamily Noncoding RNAs via Histone Modification},
journal = {Endocrinology},
language = {EN},
volume = {156},
number = {11},
pages = {3984-3995},
doi = {10.1210/en.2015-1067},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Exposure of Human Prostaspheres to Bisphenol A Epigenetically RegulatesSNORDFamily Noncoding RNAs via Histone Modification
%A Shuk-Mei Ho"\n"%A Ana Cheong"\n"%A Hung-Ming Lam"\n"%A Wen-Yang Hu"\n"%A Guang-Bin Shi"\n"%A Xuegong Zhu"\n"%A Jing Chen"\n"%A Xiang Zhang"\n"%A Mario Medvedovic"\n"%A Yuet-Kin Leung"\n"%A Gail S. Prins
%J Endocrinology
%D 2015

[ Download ]


 • عنوان: Exposure of Human Prostaspheres to Bisphenol A Epigenetically RegulatesSNORDFamily Noncoding RNAs via Histone Modification
 • نویسنده (گان): Shuk-Mei Ho; Ana Cheong; Hung-Ming Lam; Wen-Yang Hu; Guang-Bin Shi; Xuegong Zhu; Jing Chen; Xiang Zhang; Mario Medvedovic; Yuet-Kin Leung; Gail S. Prins
 • شناسه دیجیتال (doi): 10.1210/en.2015-1067
 • نوع مقاله: مقاله ژورنال
 • عنوان نشریه/ژورنال: Endocrinology
 • نوع نشریه: تخصصی
 • سال انتشار: 2015
 • زبان: انگلیسی
 • صفحات: 3984-3995
 • شماره جلد(ها): 156
 • شماره (های) انتشار: 11
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟