ورود

Examining strategies to facilitate vitamin B1 biofortification of plants by genetic engineering

Examining strategies to facilitate vitamin B1 biofortification of plants by genetic engineering
  • محدود

Examining strategies to facilitate vitamin B1 biofortification of plants by genetic engineering

نوع محتوا: مقالات    قالب فایل: PDF
نویسنده (گان): Pourcel, Lucille, Michael Moulin, and Teresa B. Fitzpatrick.    تاریخ انتشار: 2013
بوسیله    زمان: 8 روز قبل
اندازه: 505.00 کیلوبایت      
Citation: BibTeX  |  EndNote

@article{14610751,
author = {Pourcel and Lucille and Michael Moulin and and Teresa B. Fitzpatrick. },
title = {Examining strategies to facilitate vitamin B1 biofortification of plants by genetic engineering},
publisher = {Frontiers Media SA},
language = {EN},
issn = {1664-462X},
doi = {10.3389/fpls.2013.00160},
}

[ Download ]

%0 Journal Article
%T Examining strategies to facilitate vitamin B1 biofortification of plants by genetic engineering
%A Pourcel and Lucille and Michael Moulin and and Teresa B. Fitzpatrick.
%@ 1664-462X
%D 2013

[ Download ]


  • عنوان: no_title
  • نویسنده (گان): Pourcel, Lucille, Michael Moulin, and Teresa B. Fitzpatrick.
  • شناسه دیجیتال (doi): 10.3389/fpls.2013.00160
  • نوع مقاله: مقاله ژورنال
  • نوع نشریه: تخصصی
  • سال انتشار: 2013
  • ناشر: Frontiers Media SA
  • زبان: انگلیسی
  • شناسه شاپا: 1664-462X
+

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟