ورود
موج

موج

انجمن علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

موج

موج

مالک: هادی قنبری طرقبه

اعضای گروه: 5

توضیح:

مباحثات اعضای نشریه موج

توضیح مختصر: انجمن علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

این گروه دارای عضویت بسته می باشد.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟