درس سیستم‌های مدیریت اطلاعات پیشرفته

درس سیستم‌های مدیریت اطلاعات پیشرفته

این گروه ویژه دانشجویان درس سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته با آقای دکتر افخمی می‌باشد.
  • گروه ها
  • درس سیستم‌های مدیریت اطلاعات پیشرفته

درس سیستم‌های مدیریت اطلاعات پیشرفته

درس سیستم‌های مدیریت اطلاعات پیشرفته

مالک: احسان طیرانی راد

اعضای گروه: 302

توضیح:

این گروه ویژه دانشجویان درس سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته با آقای دکتر افخمی می‌باشد.

توضیح مختصر: این گروه ویژه دانشجویان درس سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته با آقای دکتر افخمی می‌باشد.

این گروه دارای عضویت بسته می باشد.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟