ارشد مدیریت ورزشی

ارشد مدیریت ورزشی

مالک: سیدمهدی حسینی حصاری

اعضای گروه: 1

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟