M.Sc Engineering Geology

M.Sc Engineering Geology

مالک: Alis313

اعضای گروه: 5

توضیح:

گروه دانشجویان ارشد زمین شناسی مهندسی سال 1396

توضیح مختصر: ارشد زمین شناسی 96

این گروه دارای عضویت بسته می باشد.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟