"ری را"

"ری را"

برای لحظه ای آسودن در دامن شعر- (ورود به این گروه برای تمام دختران آشنای سرزمینم است)

"ری را"

"ری را"

مالک: ری را

اعضای گروه: 199

توضیح:

گاهی تنها رج کردن کلمات میتواند آرام کند تمام تو را ...

 "نرگس"

توضیح مختصر: برای لحظه ای آسودن در دامن شعر- (ورود به این گروه برای تمام دختران آشنای سرزمینم است)

این گروه دارای عضویت بسته می باشد.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟