ورود
  • گروه ها
  • کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع (CIS)

کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع (CIS)

کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع (CIS)

مالک: بابک رضایی

اعضای گروه: 147

توضیح:

این گروه ویژه دانشجویان درس کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع (CIS) در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1394-1393 می‌باشد.

این گروه دارای عضویت بسته می باشد.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟