ورود

دسترسی به پایگاه Reaxys

پایگاه Reaxys ، با فراهم آوردن امکان دسترسی مستقیم به اطلاعات به روز و مرتبط با حیطه‌ی شیمی، از تحقیقات شیمیدان ها و سایر محققان، حمایت می کند. درحال حاضر، دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Reaxys ، از طریق لینک http://new.reaxys.com امکان پذیر است و دسترسی به نسخه‌ی قدیمی آن همچنان از طریق لینک http://www.reaxys.com میسر می باشد.

یادآورمی‌شود این دسترسی تا 25 اسفند 1395( 15 فوریه 2017) برای استفاده اساتید، پژوهشگران و متخصصین دانشگاه فردوسی مشهد فراهم می باشد.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟