گزارش JCR2016 به همراه Q1, Q2, Q3, Q4

با سلام

دسترسی به گزارش مجلات   2016  JCRبرقرار گردید.

به منظور دانلود فهرست مجلات گزارش های JCR2016 به آدرس زیر مراجعه کنید:


http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1052:jcr-2016-q1-q2-q3-q4&catid=87,238:slideshow&lang=fa

نظرات

  • تعداد کل: 6

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟