پروفایل

الی

الی      امتیاز: 211

جنسیت: زن
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: el_na514@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: e_naghel@yahoo.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟