ورود

پروفایل

سید محمد باخرزی قزالحصار

سید محمد باخرزی قزالحصار      امتیاز: 372

رشته تحصیلی: لیسانس: جغرافیا-برنامه ریزی شهری / فوق: مدیریت امور شهری
موقعیت:
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: sm.bakharzi@mail.um.ac.ir
درباره منوای بر سری که نه بر تن بیارزد نه بر نِی شیر کی ایک دن کی زندگی ، گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے 

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟