پروفایل

بـــــــانــــــــــوی آبــــــــــ ها

بـــــــانــــــــــوی آبــــــــــ ها      امتیاز: 44310

رشته تحصیلی: هـیـدروژئـولـوژی
درباره من

پروردگارا‏‏

مرا مدد کن

تا دانش اند‏‏کم نه نردبانی باشد برای فزونی غرور و تکبر‏

نه حلقه ای برای اسارت

و نه دست مایه ای برای تجارت،

بلکه گامی باشد برای انسانیت

و متفاوت ساختن زندگی خود و دیگران...

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟