پروفایل

بهاره پارسامطلق

بهاره پارسامطلق      امتیاز: 187

موقعیت:
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: ba.parsamotlagh@um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: bparsam@yahoo.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟