پروفایل

Saeideh

Saeideh      امتیاز: 309

جنسیت: زن
تاریخ تولد: 1371/1/1
رشته تحصیلی: مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
توضیح مختصر: همین که عشق باشد،آن هم درحوالی تو/هرچقدرهم که پاییزباشد،بهاری ترین هواسهم من است...
درباره مندربیگانگی بادنیابه سرمیبرم؛روزهامیگذرندوجایشان رابه شب میدهند، آفتاب طلوعش غروب میشود؛فصل هاوقت بودنشان به سرمی آید...وگلدان کنارپنجره ازغفلت من برگهایش راازدست میدهد؛روزگارم عجیب است ، صدایی آشنادرحوالی دنیایم پرسه نمیزند،انگارتمام گنجشک هاشهرنان روزهایشان رادرپشت پنجره کسی دیگرپیداکرده اند..انگاردیگردرهیچ ایستگاه شهر،کسی به انتظارمن نگاهش بر عقربه های ساعت نیست،دیگرنفس هایم برای رسیدن به شماره نمی افتد..دیگرمثل کودکی هایم گام هایم رابه زمین نمیکوبم که فریادم رابشنوندودرآغوش کسی پنهان شوم..به اندازه خوردن یک فنجان چای کناریک غریبه که نامش آدم است حرف برای گفتن دارم،اماغریب مانده ام..غریب میان آدم هایی که فریادم راشعرمیدانندوتنهاییم راعادت...

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟